Algemene voorwaarden

Download als .PDF bestand

Algemene Voorwaarden Juridisch Advies Bureau Lambregts (JABL)

1. JABL is een eenmanszaak naar Nederlands recht van mr C.Yvonne C.M. Lambregts MA.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door JABL worden uitgevoerd.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen JABL en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk verworpen.

3. Alle opdrachten gegeven aan JABL gelden als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.

4. JABL zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

5. Iedere aansprakelijkheid van JABL is beperkt tot twee maal het totaalbedrag dat de opdrachtgever per opdracht aan JABL verschuldigd is.

6. JABL is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.

7. De opdrachtgever vrijwaart JABL tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voorvloeien uit de werkzaamheden, voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van JABL.

8. JABL is gehouden alle informatie en kennis die zij van opdrachtgever ontvangt of die JABL bij de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever opdoet, vertrouwelijk te behandelen.

9. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen terzake van de rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

10. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Breda onder nummer 19/2005.

Download als .PDF bestand